Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus

Dlouhodobý aktivní výzkum a praktická činnost zejména v různých oblastech esoteriky
Najít stůlSjednat schůzkuZadat objednávkuZobrazit nabídkuZavolatVolat kontakt 608 665 185Poslat zprávuWhatsApp 608 665 185Poslat SMSSMS na 608 665 185Kontaktujte násPožádat o nabídku

Aktualizace

Aid quick amp up efficiency, competitiveness, flush times and profit,

because all’s can be come it strong better off, cheaply, more plainly, faster and effectively.


Solution are also e...
 víceAid quick amp up efficiency, competitiveness, flush times and profit,

because all’s can be come it strong better off, cheaply, more plainly, faster and effectively.


Solution are also essential for all, who need quick amp up its efficiency, competitiveness, flush times and profit and be without for it desirable time, capacity, creativity, vision, know-how, information or have got other reasons. Is disproving, that nothing is consummate as well as actual solution or innovation in the market them have already aged and can be her anytime better and carry off by it pronounced asset, bigger start and east profit.

Advantage is here contingency interworking combinations and synergy of several coherent acitivities for any more areas and branch as necessary. Actual directly executions alone body after guarantees celerity, originality and cliquishness solution, straight communication also maximal confidentiality. All activities within and solution such can be mented in relatively short time according theirs costingness. Possibility of one-off and long-term cooperation.


Author activity - Writing any texts, creative production and solution for all subjects, companies, firms and media.

Innovative activity - Quick solution innovating,
innovations, know-how, economy, quick solution and practical realization.

Esoteric activity - Practice in esotericism, parapsychology, ESP, astrology, healing and therapies, occultism and magic.


http://www.jaluvka.com/author.htm
Zveřejněno 17.7.2017
Další informace
Rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku.


Pomáhám zvýšit efektivitu, konkurenceschopnost, prosperitu a zisk, protože všechno lze udělat a vyřešit lépe, levněji, jednodu...
 víceRychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku.


Pomáhám zvýšit efektivitu, konkurenceschopnost, prosperitu a zisk, protože všechno lze udělat a vyřešit lépe, levněji, jednodušeji, rychleji a efektivněji.


Řešení jsou výhodná také pro všechny, kteří potřebují rychle zvýšit svou efektivitu, konkurenceschopnost, prosperitu a zisk a nemají pro to potřebný čas, kapacitu, kreativitu, vize, know-how, informace nebo mají jiné důvody. Je prokázáno, že nic není dokonalé a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralá a lze ji kdykoliv zlepšit a získat tím výraznější výhodu, větší náskok a vyšší zisk.

Výhodou a předností je zde možnost vzájemné kombinace a synergie několika souvisejících činností z více oblastí a oborů podle potřeby. Současná přímá realizace jediným subjektem pak zaručuje rychlost, originalitu a exkluzivitu řešení, přímou komunikaci i maximální diskrétnost. Všechny činnosti a řešení tak mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti.


Autorská činnost - Psaní jakýchkoli textů,
kreativní tvorba a řešení pro všechny subjekty, společnosti, firmy a média.

Inovátorská činnost - Rychlé řešení inovování,
inovace, know-how, zlepšování, úspory, rychlé řešení a praktická realizace.

Esoterická činnost - Praktická esoterika, parapsychologie, ESP, astrologie, léčitelství a terapie, okultismus a magie.


http://www.jaluvka.com
otakar@jaluvka.com
+420 608 665 185


.
Zveřejněno 17.7.2017
Další informace

Esoterika - aktivní výzkum a praxe


Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie


Dlouhodobý aktivní výzkum a praktická činnost zejména v těchto oblastech esoteriky:

 

Parapsychologie a ESP

Parapsychologie - telepatie, telegnoza, telestezie, imaginace, transformace, telekineze, teleportace, levitace, bilokace, dematerializace, materializace, psychická léčba, karma, osud, inkarnace, reinkarnace a astrální cestování.

Parapsychologie (jinak také psychotronika, metapsychologie, ESP) je obor nadsmyslových jevů, zabývající se výjimečnými psychickými schopnostmi (například přenosem informací, manipulace s hmotou, léčbou, migrací duše apod.), které nejsou v současné době zatím vědecky vysvětlitelné a prokazatelné. ESP znamená v doslovném překladu extra-sensory perception - mimosmyslové vnímání.

 

 

Jasnovidectví a věštění

Jasnozřivost - prekognice, astropsychologie, chiromantie, astrologie, numerologie, psychometrie, horoskop, výklad karet Tarot, křišťálová koule, siderické kyvadlo, výklad snů, kávová sedlina a jiné zdroje informací.

Věštění je způsob jak poznat nejen svou minulost, skrytou současnost nebo budoucnost a svou karmu či minulé životy, ale umožňuje také získávat informace i o průběhu nebo výsledku nějakých aktivit, dějů nebo procesů a mít tak možnost včas do nich zasáhnout.

 

 

Léčitelství a terapie

Biotronika, bioenergetické působení na dálku, odblokování, revitalizace, regenerace, hubnutí a redukce váhy, omlazování, pozitivní energie, aura, čakry, orgány, geopatogenní zóny, znovunapojení, celostní medicína, homeopatie, placebo, přírodní látky, tvůrčí představivost, léčení duchovní cestou, Kosmická energie a její využití v praktickém životě.

Práce s energiemi a jejich vliv na pozitivní změny organizmu, zejména na jeho čištění, detoxikaci a dobíjení jeho částí i celku pozitivní energií a vhodnou výživou. Možnost dosažení vyšší úrovně celkové harmonizace a odstranění některých problémů a potíží, jejich příčin, nebo i jako prevence.

 

 

Okultismus a magie

Spiritismus, psychomantie, magie, bílá magie, černá magie, kletba, voo-doo, zaklínání, odstranění, exorcismus, vymítání, démon, šaman, senzibil, médium, esoterik, paranormální jevy a aktivity, záhady a mystéria, řešení.

Vyvolávání duchů, spiritistické seance, setkání a komunikace se zemřelými a jinými subjekty a osobami, magie, kletba, voo-doo, prokletí a odstraňování kletby, zaklínání, zaříkávání, vyhánění zlých duchů, vyhánění ďábla z těla, vymítání, mystéria, řešení nevysvětlitelných aktivit, jevů a záhad.

 

 

Související exaktní obory

Grafologie, sugesce, hypnóza, psychologie, psychosomatika, psychoanalýza, psychoterapie, medicína, anatomie, biologie, geologie, teologie, matematika, geometrie, chemie a fyzika.

Orientace v exaktních vědeckých oborech je nezbytná pro snahu o pochopení esoteriky a jevů, které tato klasická věda zatím nedokáže nijak vysvětlit. Současná věda nedokáže a neumí vědecky dokázat a prokázat jejich existenci a podstatu, ale také neumí prokázat jejich neexistenci.

 

*


Cílem výzkumu a praxe v oblasti esoteriky je práce s energií, hmotou a živými organizmy


Práce s energiemi:

získávání informací z různých dob a míst / pohyb v čase a prostoru - hloubka vnoru, využití cizích očí, substitut,

telepatický přenos myšlenek a komunikace / nezávisle na čase a vzdálenosti - sugesce, hypnóza, manipulace, info,

přenos energie nezávisle na čase a vzdálenosti / vlastní nebo cizí energie, astroenergie, geoenergie, transformace,

realizace myšlenky / uskutečnění, ovlivnění a manipulace procesu nebo děje podle přání a představy v mysli,

materializace / zhmotnění myšlenky, vizualizace konkrétní představy předmětu nebo bytosti, zrození z energie.

 

Práce s hmotou:

přidržení hmoty na těle - tělesný magnetizmus / nejrůznější předměty - průzkum jejich hmoty, vztah, ztotožnění,

pohyb hmotou - telekineze / rovná plocha, vis - různé předměty různé váhy a tvaru - posun, smyk, otáčení, kývání,

pohyb hmoty nezávisle na gravitaci - levitace / vznesení, vznášení, vis, změny pozice, trvalý pohyb, otáčení apod.,

přenos hmoty - teleportace / přemístění předmětu, zvířte nebo osoby ze známého i neznámého místa kamkoliv,

 

vniknutí do nitra hmoty / pohyb uvnitř a orientace vnímáním - různá skupenství, hustota, struktura, teplota, stav,

průnik skrz neprůhlednou vrstvu hmoty / orientace a zisk informací mimosmyslovým vnímáním, vnitřním viděním,

změna hmoty / kvantitativní a kvalitativní změna materiálu nebo organizmu - fyzické vlastnosti, tvar, stav, funkce,

dematerializace / vizuální zánik materiálu, předmětu nebo organizmu jeho přeměnou na energii a zpět, kdekoliv.

 

Práce s živými organizmy:

práce s lidmi, zvířaty a rostlinami / komunikace, ovlivňování, manipulace, léčení, terapie, revitalizace, regenerace,

lokalizace / osob, zvířat, jiných energeticky aktivních objektů, kdekoliv, pro spojení vhodný substitut nebo jiný vztah,

práce s energiemi / pozitivní energie, vytěsňování nemocí, negativních a škodlivých energií, geopatogenní zóny,

 

oživování / nastartování životních procesů málo aktivních organismů - energizace, obnovení funkcí, stabilizace,

léčení a terapie / práce s vitálními a léčivými energiemi, biotronika, bioenergetické působení na dálku, harmonizace,

 

revitalizace organizmů a jejich částí / znovuoživení, posílení, plná funkce a výkon nezávisle na stáří a stavu, vzpruha,

regenerace / uvedení do původního stavu, obnovení, znovuvytvoření, nahrazení vadných částí organizmu novými,

omlazování a mládnutí / zpomalování procesu stárnutí - zastavení - obrácení procesu - revitalizace, regenerace.

 

Práce s dušemi:

dočasná návštěva / přesunutí se do vyšší složky vlastní existence - do nefyzické, astrální roviny existence a zpět,

dočasné převtělení duše - reinkarnace / vstup do těla jiného člověka nebo jiného živého organismu či předmětu,

dočasné vtělení do neživého předmětu nebo hmoty - inkarnace / na libovolnou dobu, kdekoliv, kdykoliv a zpět.

 

*


Veškeré výsledky mnohaletého studia, výzkumů, zkoušek, testů, praktických pokusů, postupů a procesů v oblasti esoteriky jsou duševním vlastnictvím - know-how a tyto získané poznatky, informace a dovednosti je možné komerčně využívat.

Výsledky výzkumu, postupy a procesy se nezveřejňují z důvodu jejich možného zneužití a také z důvodu nebezpečí vzniku možných škod neodbornou manipulací neoprávněnými a nezasvěcenými osobami.

 

*


Praktická činnost je vykonávána pro dosažení pozitivních změn a zisku ve všech oblastech


Využití výsledků výzkumu, praxe a zkušeností z různých oblastí esoteriky je možné zejména pro:

 

hledání a nalézání / informace, odpovědi, možnosti, souvislosti,

odhalování / skutečný stav, skryté problémy, příčiny, důvody,

věštění / skrytý stav, současnost, minulost, budoucnost, vývoj,

řešení / situace, problémy, potřeby, přání, otázky, záhady, stav,

ovlivňování a změny / stav, průběh děje nebo procesu, akce,

odstraňování / překážky, bloky, kletby, voo-doo, jiná zatížení, negativa,

léčení a terapie / čištění, detoxikace, deblokace, biotronika, energie,

omlazování / revitalizace, regenerace, zpomalení procesů stárnutí,

čištění a dobíjení / věci, interiéry, prostory, prostředí, tělo, mysl,

zvyšování / vitalita, výkon, odolnost, jistota, prosperita, jiný zisk,

jiné možnosti využití / nové a netradiční způsoby využití esoteriky,

experimenty / nové a unikátní objevy, pokusy, praktický výzkum.

 

Tyto jevy a děje není zapotřebí umět vysvětlovat a dokazovat vědecky, neboť se odehrávají za hranicí lidského poznání, které je limitováno jeho možnostmi a při omezené úrovni znalostí současné vědy je tedy zcela mimo jeho chápání. Podstatné však je, že tyto, pro nás "zázračné" postupy, procesy a děje v praxi za určitých podmínek fungují a některé už tisíce let přinášejí prokazatelné a konkrétní výsledky.

Kdyby předpoklady, tvrzení a důkazy vědců, fyziků i současné vědy byly správné, tak jak jich naprostá většina tvrdí, nemělo by k existenci a výskytům parapsychologických a mimosmyslových (ESP) jevů a projevů vůbec docházet. Přitom tyto jevy a projevy byly již v minulosti mnohokrát testováním ověřeny a vědecky potvrzeny, jsou prokazatelně nedílnou součástí našich životů a naší existence, jsou tedy přirozeností člověka.

 

 *


Nejnovější poznatky z výzkumu těchto oblastí esoteriky mohou využít v praxi všichni a teď,

protože vůbec nerozhoduje, zda se jedná o osoby, různé subjekty nebo firmy


Některé oblasti a obory esoteriky (zejména ve spojení se známými schopnostmi a kreativitou anebo i s využitím výsledků analýzy a jiných informací) je možné v praxi velmi dobře komerčně využít.

Možnost rychlého řešení problémů je efektivní a výrazná pomoc zejména pro subjekty vysoce motivované a potřebné, nacházející se pod velkým tlakem, v tísni nebo v jiné nevýhodné situaci.

Tato pomoc má nejrůznější formy od získávání informací, věštění, hledání, měření, kontroly, zkoušení a korekce až po různé alternativní formy pomoci, jako například práce s energií, bioenergetické působení na dálku, terapie apod.

Prioritu mají naléhavé a akutní případy, kde hrozí nebo kde už probíhá nějaká ztráta - rychlá pomoc a rychlé a efektivní řešení již vzniklého či vznikajícího problému nebo situace.

Výhodou je zde možnost kombinace a synergie více vzájemně souvisejících činností a jejich současná realizace jedním subjektem. V rámci možností je zaručena maximální anonymita, diskrétnost a etika.

Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase (podle jejich náročnosti a potřeby opakování), přičemž náklady jsou jen zlomkem hodnoty, kterou lze touto činností získat. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

 

*


Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností


Každý normální člověk (nebo zvíře či rostlina) má dáno určité množství energie po celý svůj život akorát pro svou existenci, a pokud s ní hospodaří tak, že ji rozdává druhým, tak musí logicky počítat s tím, že dříve nebo později se dostane do situace, kdy mu tato jeho energie nebude dostačovat ani pro jeho vlastní potřebu a nastanou u něj problémy. Ty se mohou zpočátku projevit také i tím, že už nebude mít co rozdávat a začne stagnovat. Pokud si včas neuvědomí vzniklé nebezpečí, které se může projevovat i vznikem velké únavy, úbytku všech sil a projevů různých nemocí, tak v krajním případě může dospět k bodu, kdy si již nebude moci sám tuto energii doplnit – dobít, už nebude mít dostatek sil na svou záchranu a neobejde se bez cizí pomoci. Tato situace může nastat, pokud se s energiemi pracuje chybně.

Pokud používáte a rozdáváte svou energii, logicky vám bude chybět, pokud si ji nebudete v adekvátním množství doplňovat, tedy si ji dobíjet. Je to jako s penězi, které jsou taktéž jistou formou energie, neboť k jejich získávání je třeba vynakládat také větší či menší množství energie, a to opakovaně, například usilovnou manuální nebo duševní prací. Žádná banka nebo bankéř nepoužívá k investování své osobní peníze, ale peníze klientů, kteří jim je svěřili a kteří jich mají nazbyt. Proto ani vy, pokud je to možné, nepoužívejte ke své činnosti své nejcennější osobní - vitální energie. Množství a kvalitu své osobní - vitální energie si však každý člověk může vhodným způsobem doplňovat z jiných zdrojů (příroda - rostliny, stromy, zvířata, znovunapojení, jiní lidé, pohyb, farmaka apod.).

Existuje více způsobů práce s energiemi, z nichž se v praxi používají nejčastěji dva způsoby - a sice práce s vlastním zdrojem energie a práce s cizími zdroji energie. Vlastním zdrojem energie je vaše osobní - vitální energie (vzniklá přeměnou z potravy, vody, vzduchu a světla) a cizími zdroji mohou být zejména kosmická - vesmírná energie (energie obsažená v kosmu - vesmíru), dále astrální energie (energie obsažená v kosmických tělesech a jimi vyzařovaná - například ze Slunce, Měsíce, Venuše apod.) a v neposlední řadě energie ze Země (tzv. geoenergie). Tyto zdroje energie mohou svou specifickou energii pasivně obsahovat, aktivně vyzařovat, nebo obojí. Ovšem i práce s cizí energií je náročná a tak vyčerpává naši vlastní energii také.

S různými energiemi lze různě a cíleně pracovat a používat je k různým účelům (k léčení, k vytěsňování negativní energie, k nabíjení a dobíjení, k telepatii, k různým kinetickým projevům nebo i jinak). Tyto různé formy energie mají různou kvalitu, množství a obsah a podle potřeby je lze je například shlukovat nebo zhušťovat, transformovat, modulovat a transportovat, a dokonce s některými energiemi lze za určitých podmínek manipulovat i nezávisle na prostoru a čase. Nic nového to není, neboť Zákon o zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů. Tento zákon (zjednodušeně řečeno) konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

Je tedy nezbytné se vážně zamyslet, s jakou energií, proč a jak pracujeme a zda k naší činnosti nepoužíváme neúměrné množství své osobní energie, což může být příčinou našeho vyčerpání. Na toto je třeba dát velký pozor, neboť přílišné vyčerpání své osobní - vitální energie může vést i k zániku naší vitality a v krajním případě i našeho života. V takovém případě by bylo možná i vhodné s těmito činnostmi na čas nebo úplně přestat, pokud se náš stav nezlepší a nevrátí se do původního stavu. Za zmínku stojí i zamyšlení, zda naše, jistě bohulibá činnost, má pro nás i jistý příjem jiné formy energie (odměna - honorář za pomoc a činnost) či nikoliv - zkrátka zda je pro nás tato činnost tzv. rentabilní, stojí-li vůbec za naše vyčerpání a naše následné problémy a potíže.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Autor neodpovídá za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých činností i využitím jiných informací uváděných a popsaných na tomto webu, a to včetně všech souvisejících článků. Informace zde uváděné nejsou vzhledem k zaměření webu prioritně určeny jako návody, proto nejsou rozvedeny do detailů včetně správných postupů a možných rizik a mají tak pouze informativní charakter.

 

* * *

Články a odkazy

Esoterická činnost

Výzkum a praxe

Esoterika - parapsychologie - astrologie - energie - léčitelství - okultismus - magie
Esoterika - parapsychologie - ESP - mimosmyslové - vnímání - transcendence
Jasnovidectví a věštění - astrologie - numerologie - výklad karet - Tarot
Léčitelství - práce s energiemi - biotronika - bioenergetické pusobení na dálku
Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie
Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností


* * *

Mapa webu pro rychlé a efektivní řešení zvýšení zisků

Esoterická činnost

Esoterika - astrologie - léčitelství

ESP - parapsychologie - telepatie

Astrologie, jasnovidectví, věštění

Léčitelství - energie - biotronika

Okultismus - spiritismus - magie

Kosmická energie - léčba, terapie* * * 

Kontakt


E-MAIL

otakar@jaluvka.com

 

MOBIL

+420 608 665 185


 

INTERNET


WEB

Esoterická činnost,
parapsychologie - astrologie - léčitelství - okultismus.

Kosmická energie a její využití v praktickém životě

Autorská, inovátorská a esoterická činnost,
psaní textů - řešení inovací - zvýšení zisků.

 

Inovátorská činnost,
inovace - know-how - návrhy - řešení - realizace.

 

*

FACEBOOK

Esoterická činnost,
parapsychologie - astrologie - léčitelství - okultismus.

Autorská, inovátorská a esoterická činnost,
kreativní tvorba pro všechny subjekty a média.

Inovátorská činnost,
inovace - know-how - úspory - řešení - realizace.

 

*

TWITTER

Esoterická činnost,
parapsychologie - astrologie - léčitelství - okultismus.

Autorská, inovátorská a esoterická činnost,
kreativní tvorba pro všechny subjekty a média.

Inovátorská činnost,
inovace - know-how - úspory - řešení - realizace.


*

LINKEDIN

Esoterická činnost,
parapsychologie - astrologie - léčitelství - okultismus.

Autorská, inovátorská a esoterická činnost,
kreativní tvorba pro všechny subjekty a média.

Inovátorská činnost,
inovace - know-how - úspory - řešení - realizace.

 

*

GOOGLE+

Esoterická činnost,
parapsychologie - astrologie - léčitelství - okultismus.

Autorská, inovátorská a esoterická činnost,
kreativní tvorba pro všechny subjekty a média.

Inovátorská činnost,
inovace - know-how - úspory - řešení - realizace.

 

*

PINTEREST

Autor, inovátor a esoterik,
psaní textu, řešení inovace a zvýšení zisku.

 

*

BLOGY

Esoterická činnost,
parapsychologie - astrologie - léčitelství - okultismus.

Autor, inovátor a esoterik
autorská, inovátorská a esoterická činnost.

Inovace a inovování
rychlé řešení a praktická realizace inovace.


* * *

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie od společnosti Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.